Watanymyzyň ykdysady kuwwaty — halkymyzyň abadançylygynyň binýady

Ýazylan

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkymyzyň abadançylyk derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da pugtalandyrmaga, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň beýany boldy.

19-njy fewralda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşyna garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň zerurdygyny belläp, bugdaý ekilen meýdanlarda degişli ideg işleriniň geçirilmegini, pagta ekiljek meýdanlaryň ekiş möwsümine taýýarlanylmagyny, daýhanlaryň ýokary hilli gowaça we gök-bakja ekinleriniň tohumlary bilen üpjün edilmegini tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda 2024-nji ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini, medeni-durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegini, ilatyň elektrik energiýasy, tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

20-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi. Duşuşygyň barşynda ýurtlarymyzy we halklarymyzy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän, birek-birege hormat goýmak däplerine esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygy bellenildi. Hindistan Respublikasy Günorta Aziýa sebitinde Türkmenistanyň iň möhüm hyzmatdaşlarynyň biridir. Döwletlerimiz syýasy-diplomatik gatnaşyklary ösdürip, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hem üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Halkara giňişlikde öňe sürülýän oňyn başlangyçlara berilýän özara goldaw muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Türkmenistan we Hindistan söwda-ykdysady ulgamda, şol sanda ýangyç-energetika, ulag, oba hojalygy, dokma senagaty ýaly ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetine üns çekildi. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy oňa gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysady ösüşine, täze iş orunlarynyň döredilmegine, durmuş we önümçilik desgalarynyň gurluşygyna, iri daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge uly itergi berer. Saglygy goraýyş, ylym, bilim, medeniýet ulgamy hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisde Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden ynanç haty kabul edildi. Diplomat Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlary, milli parlamentiň düzümi, kanun çykaryjylyk işi bilen tanyşdyryldy. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, iri halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň geljegine aýratyn üns berildi.

21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy boldy. Okgunly ösüşe eýe bolan hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça pikir alyşmalaryň barşynda ýokary derejedäki gatnaşyklaryň möhüm ähmiýeti bellenildi. Yzygiderli geçirilýän duşuşyklar we gepleşikler uzak möhletleýin geljege gönükdirilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge, gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin bilelikdäki hereketleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Taraplar ynsanperwer ulgamyň, ylym, bilim, medeniýet, sport ulgamlary boýunça özara hyzmatdaşlygyň türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidigini bellediler. Şol gün paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy boldy. Taraplar ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan köpýyllyk döwletara hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýändigini belläp, iki ýurduň we doganlyk halklaryň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli gatnaşyklaryň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda, Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda ýurdumyzyň zenanlaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sowgatlary gowşurylar. Öňdebaryjy usullary hem-de halkara tejribäni ulanmak bilen, ýurdumyzyň günbatar sebitinde geljegi uly nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, dokma senagaty kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak boýunça görülýän çäreler, möwsümleýin oba hojalyk işleri, Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek ugrunda alnyp barylýan işler Hökümetiň mejlisinde garalan esasy meseleleriň hatarynda boldy. Mart aýynda geçiriljek iri çäreler we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli guraljak dabaralar barada hasabat berildi. Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy, Halkara zenanlar güni, Milli bahar baýramy mynasybetli baýramçylyk çäreleri, dabaralar geçiriler.

Şeýle hem “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahaty, “Türkmen topragy — gadymy medeniýetleriň merkezi” atly metbugat maslahatyny geçirmek, wagyz-nesihat çärelerini, sergileri we aýdym-sazly dabaralary, gezelençleri guramak, ozal yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemlerini jemlemek göz öňünde tutulýar.

Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletler tarapyndan gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli 26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynda dabara geçiriler. Dabaranyň çäklerinde türki halklaryň wekilleriniň gatnaşmaklarynda birnäçe çäreleri — baýramçylyk konsertini, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň hem-de fotosuratçylaryň eserleriniň sergisini, “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty, TÜRKSOÝ-na agza ýurtlaryň döwlet we milli muzeýleriniň ýolbaşçylarynyň maslahatyny, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda metbugat maslahatyny guramak meýilleşdirilýär.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň taslamasy hödürlenildi. Bilelikdäki meýilnamalaryň çäklerinde soňky 25 ýylyň dowamynda dürli ugurlar boýunça 500-den gowrak taslamanyň durmuşa geçirilendigini bellemek gerek.

Şu ýylyň martynda ÝHHG-niň Baş sekretarynyň ýurdumyza sapary meýilleşdirilýär. Onuň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler. Häzirki wagtda 1999-njy ýyldan bäri paýtagtymyzda hemişelik esasda öz işini alyp barýan ÝHHG-niň merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde, 2024-nji ýylyň dowamynda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslamalaryň meýilnamasy taýýarlanyldy. Oňa laýyklykda, ýylyň dowamynda 37 sany taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Döwlet Baştutanymyz işlenip taýýarlanan, bu gurama bilen mundan beýläk-de netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen meýilnamanyň syýasy, ykdysady, ekologiýa we ynsanperwer ulgamlary öz içine alýandygyny belläp, wise-premýer, daşary işler ministrine ÝHHG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

22-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. “Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Onuň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler-de girizildi. Mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de beýlekiler gatnaşdylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamalaýyn çykyşynda beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýi mynasybetli geçiriljek çärelere ünsi çekdi hem-de türkmen halkynyň at-abraýyny beýgelden beýik söz ussadynyň döredijiligini ebedileşdirmegiň geljegini nazara alyp, onuň medeni mirasyny kanun esasynda berkitmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetde we durmuş ulgamynda gazanan üstünliklerini, “Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynda” göz öňünde tutulan esasy wezipeleri aýratyn belledi. Alnyp barylýan işleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen, Prezidiumyň mejlisiniň gün tertibine Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde kabul edilen çözgütler, berlen tabşyryklar bilen bir hatarda, öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda durmuşa geçirmek boýunça soraglary girizmek teklip edildi.

Olar beýik akyldar we şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejede giňden belläp geçmek; Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň jemgyýetimiziň agzybirligini has-da berkitmek, maksatnamalarda öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmaklaryny üpjün etmek; ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, her bir zähmetkeşi üstünlikli işlere ruhlandyrmak, ykdysadyýetiň hususy pudagyny we hyzmatlar bölegini ösdürmegiň, importyň ornuny tutýan önümçiligi goldamagyň hem-de gurluşyk işleriniň konsepsiýalaryny, eksport ugurly senagaty goldamagyň, şäherleri ösdürmegiň strategiýasynyň taýýarlanylmagyna işjeň gatnaşmak; ýaşlar bilen işleşýän ýöriteleşdirilen guramalaryň işini güýçlendirmek; ýurdumyzda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny, ylym ulgamyny ösdürmegiň Strategiýasyny işläp taýýarlamak; täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirmek babatda degişli işleri alyp barmakdan ybaratdyr.

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäherde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary hem-de gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy, olarda ulanylýan gurluşyk we bezeg serişdeleriniň aýratynlyklary bilen tanyşmak maksadyndan ugur alyp, Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

“Akylly” şäheriň ikinji tapgyrynyň çäklerinde Döwlet muzeýiniň binasyny, Oba hojalyk uniwersitetiniň toplumyny we çagalar seýilgähini gurmak göz öňünde tutulýar. Gahryman Arkadagymyz bu binalaryň taslama işlerine Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplaryny çekmegi tabşyrdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri täze döredilýän lukmançylyk ykdysady zolagynyň nyşanynyň görnüşleri bilen tanşyp, onuň halkara derejede ykrar edilmegi babatda degişli işleriň geçirilmelidigini belledi.

Birnäçe degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen iş maslahatynyň barşynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryny gurmak, ilaty täze jaýlara göçürip getirmek, oba hojalyk ylmy-barlag institutlarynyň işi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onuň barşynda Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň dürli sebitlerinde ýaşaýan çagalaryň saglygyny dikeltmek boýunça geçirilmeli işleriň meýilnamasyny tassyklady hem-de merkeziň netijeli işi üçin ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň güwänamasynyň gowşurylmagynyň aýratyn ähmiýetini belledi.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli taryhy tejribäni dowam etdirmek hem-de innowasiýalara açyklyk esasynda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň üstünliklere beslenýändigini aýdyň görkezdi.

Biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, haýyş edýäris, biz bilen habarlaşyn.