“Türkmen hemrasy” ÝGPJ we “Chinar Media” kompaniýasy şertnama baglaşdy

Ýazylan 31 January 2020

Aşgabat, Türkmenistan, 2020-nji ýylyň ýanwar aýy, “Chinar Media” - Owganystan Yslam Respublikasynyň Media ugry boýunça esasy kompaniýalaryň biri bolmagy bilen, ýurduň ähli çäklerinde Fly Away we göni ýaýlym (SNG) hyzmatlaryny owgan döwlet we hususy teleýaýlymalaryna yzygiderli üpjün edýär.

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we “Chinar Media” kompaniýasy, “TürkmenÄlem52.0E” Milli emeli hemra aragatnaşygy arkaly Owganystan Yslam Respublikasynyň çäginde we daşynda göni ýaýlym (SNG) hyzmatlaryny üpjün etmek maksatlaryndan ugur alyp, degişli iki taraplaýyn bähbitli şertnama gol çekdi.

“TürkmenÄlem52.0E” emeli hemra aragatnaşynyň ýerine ýetirýän hyzmatlaryny bähbitli peýdalanyp bilmek, biziň kompaniýamyz üçin täze sebgitleriň biri bolup durýar. Gol çekilen şertnama bilen baglylykda, uzakmöhletleýin bähbitli hyzmatdaşlygy ýerine ýetiriljekdigine berk ynanýaryn” diýip - “Chinar Media” kompaniýasynyň direktory Ahmed Mengli belläp geçdi.

Öz nobatynda, “Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti direktory Batyr Orazdurdyýew - “Häzirki wagtda onlarça owgan döwlet we hususy teleýaýlymalary “TürkmenÄlem52.0E” emeli hemra aragatnaşygy arkaly üstünlikli ýaýlyma berilýär. Owgan halkynyň telegörüjileri üçin biziň Milli emeli hemramyz Media Platforma ugrynda öňdebaryjylaryň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. “Chinar Media” kompaniýasy bilen göni ýaýlym(SNG) hyzmatlaryny üpjün etmek boýunça gol çekilen şertnama hem, sebitde emeli hemramyzyň ýerine ýetirýän hyzmatlaryny ýaýbaňlyndarmakdyr” diýip belledi.

Eger-de siz, biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin bilmek isleseňiz ýa-da sizde soraglar ýüze çykan bolsa, onda haýyş edýäs, biz bilen habarlaşyn.