The Protocol of the XXXVIII session of the OSZhD Conference was signed

Ýazylan

Aşgabatda geçýän Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň çäginde degişli resminamalara gol çekmek çäresi geçirildi.

Günüň ahyrynda guralan çärede Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi. Ýeri gelende bellesek, bu ýerde tassyklanan Teswirnama taraplaryň ählumumy abadançylygyň, ösüşiň bähbidine netijeli hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagy maksat edinýär. Ol halkara ähmiýetli resminamalaryň ençemesini özünde jemleýär.

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň çäginde ýurdumyzyň we DÝHG agza döwletleriň demir ýol edaralarynyň arasynda birnäçe ikitaraplaýyn resminamalara hem gol çekilendigini ýatladýarys.

Forumyň çäginde gol çekilen Teswirnama hem-de beýleki resminamalar demir ýol pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, haýyş edýäris, biz bilen habarlaşyn.